Mitä jätevesi on ja miksi jätevesiä tulee puhdistaa?

Haja-asutusalueen asukas vastaa oman kiinteistön jätevesijärjestelmän kunnosta ja jätevesiensä käsittelystä. Jätevesijärjestelmästä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Kiinteistön jätevesiä kannattaa käsitellä siksi, että omasta ja naapurin kaivosta saa jatkossakin puhdasta vettä, sekä että uimarannat ja muut lähivedet säilyvät hyvälaatuisina.

Heikkolaatuiset kaivovedet aiheuttavat terveysriskin haja-alueiden asukkaille. Kaivoveteen kulkeutunut jätevesi aiheuttaa ensin maku- ja hajuhaittoja. likaantunut juomavesi voi aiheuttaa vatsaoireita. Jätevesien saastuttama pohjavesi on aiheuttanut lukuisia vesiperäisiä epidemioita Suomessa.

Jokaisen olisi hyvä hoitaa jätevesien käsittelynsä yhtä hyvin kuin toivoo naapurinsakin hoitavan.

Miksi esim. perinteinen kolmen sakokaivon puhdistusjärjestelmä ei riitä?

Perinteiset sakokaivot poistavat vain hyvin pienen osan ulosteiden ja virtsan sisältämistä vesistöjä pilaavista ravinteista ja happea kuluttavista aineista sekä ympäristön hygieenistä tilaa heikentävistä taudinaiheuttajista (bakteerit, virukset, alkueläimet jne.).

Aloitetaan siitä, miten jätevesijärjestelmän kunnostusprojektissa kannattaa edetä:

 1. Aluksi tulee selvittää kunnalta voiko kiinteistön liittää vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Myös yhteinen viemäröinti alueella tai naapurien kanssa saattaa olla mahdollista.
 2. Jos vaihtoehdoksi jää kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä, niin kannattaa hankkia pätevä suunnittelija.
 3. On tärkeää että;
  a. suunnittelija on selvittänyt kunnasta jätevesijärjestelmälle asetetut vaatimukset
  b. suunnitelmassa on perustellusti selvitetty, että esitetty ratkaisu täyttää vaatimukset
  c. suunnitelmassa on esitetty jätevesijärjestelmän käytön ja huollon toimet, joita olet myös valmis noudattamaan.
 4. Vanhan käsittelyjärjestelmän kunnostamiselle / tehostamiselle, tai uuden rakentamiselle haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.
 5. Kun rakennus- / toimenpidelupa on saatu kunnasta, on aika pyytää tarjouksia sekä järjestelmästä (usein päätetään suunnitteluvaiheessa) että urakoitsijasta.
 6. Rakentamisen valvonta on tärkeää.
  Rakennustyön tarkastusasiakirjaan kirjataan rakentamisen vaiheet ja käytetyt materiaalit.
  Työn eri vaiheet olisi hyvä myös valokuvata.
  Tietojen tallennus on tärkeää, koska niillä tieto siirtyy seuraaville omistajien mahdollisesti vaihtuessa.
 7. Jos asennusta ei voida toteuttaa suunnitelman mukaan, sovitaan muutoksista suunnittelijan ja tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.
 8. Muista pyytää laitetoimittajalta käyttö- ja huolto-ohje. Sen jälkeen tulee huolehtia järjestelmän hoidosta ja huollosta ohjeen mukaan.

Mitä laki sanoo haja-alueen jätevesien käsittelystä?

Lähtökohtaisesti kiinteistön vesihuollosta vastaa kiinteistönomistaja. Vain vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla vesihuollon toteuttaminen on laitoksen vastuulla.

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Uusi valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 3.4.2017. Lainsäädännön muutoksessa jäteveden käsittelyvaatimuksia nostettiin asetuksen tasolta lain tasolle ja säädöksiä selkeytettiin.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

Edellä mainittujen säädösten lisäksi jätevesistä ja niiden käsittelyssä syntyvistä jätteistä on säädetty mm. maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa, jätelaissa, terveydensuojelulaissa ja -asetuksessa, vesihuoltolaissa ja lannoitevalmistelaissa. Kunnat voivat antaa tarkempia ja valtakunnallista tasoa tiukempiakin paikallisia määräyksiä mm. ympäristönsuojelumääräyksissä ja rakennusjärjestyksessä.

Ympäristösuojelulain luvussa 16 asetetaan jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus ja annetaan kriteerit puhdistamisvelvollisuudesta poikkeamiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä on oltava sen käyttöön ja olosuhteisiin soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Ympäristönsuojelulaista löytyvät myös perustason puhdistusvaatimukset orgaanisen aineen, kokonaisfosforin ja -typen osalta (taulukko alla). Laissa ei siis määrätä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan annetaan tavoiteltavat puhdistustehot prosenttilukuina, joita verrataan asetuksessa määriteltyyn kuormituslukuun.

Taulukko 1: Kuormitusluku ja puhdistustasovaatimukset.


Kuormitusluku, g/hlö/vrkPerustason puhdistusvaatimus, %Ohjeellinen puhdistusvaatimus, %
Orgaaninen aine508090
Kokonaisfosfori2,27085
Kokonaistyppi143040


Puhdistusvaatimus koskee kaikkia jätevettä tuottavia kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkostoon paitsi sellaisia toimintoja, joihin on ympäristölupa.

Jätevesiä ei tarvitse puhdistaa, mikäli syntyvän jäteveden määrä on niin vähäistä, että siitä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa (155 §). Tällaisia nk. vähäisiä jätevesimääriä syntyy usein esimerkiksi vapaa-ajan asunnoilla, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita. Vähäiset jätevesimäärät voidaan johtaa hallitusti maahan ilman puhdistamista, mutta suoraan vesistöön ei vähäisiäkään jätevesiä saa johtaa.

Talousjätevesiasetuksessa (157/2017) määritellään laskennallinen yhden henkilön käsittelemättömän jäteveden kuormitus aineiden osalta, joita puhdistusvaatimukset koskevat (taulukko 1). Asetuksessa säädetään myös ohjeellinen, ankarampi puhdistustaso mahdollisia kuntakohtaisia ympäristönsuojelumääräyksiä varten pilaantumiselle herkille alueille. Jätevesijärjestelmän asiakirjojen täsmentävät vaatimukset löytyvät asetuksesta.

Paikalliset olosuhteet voivat tehdä alueen enemmän jätevesivaikutuksille herkiksi, kuin mitä valtakunnallinen sääntely olettaa. Tällaisia olosuhteita ovat mm. tärkeät pohjavesiesiintymät, herkät vesistöt tai tiivis asutus. Kunta voi kohdistaa tällaisille pilaantumiselle herkille alueille tiukempia vaatimuksia jäteveden käsittelyn suhteen, esimerkiksi ympäristönsuojelumääräyksillä. Määräykset voivat poiketa asetuksen ohjeellisesta tasosta ja asettaa siten rajoituksia järjestelmän valinnalle tai sijoittamiselle. Myös mm. rakennusjärjestys voi ottaa kantaa jätevesirakenteiden sijoittamiseen ja luvanvaraisuuteen. Jätevesijärjestelmän uudistaminen vaatii yleensä toimenpideluvan kunnasta.

Kuntien määräykset voivat poiketa toisistaan huomattavasti ja siksi onkin tärkeää tarkistaa mitkä määräykset ovat voimassa omassa kunnassa.

Miten haja-asutuksen jätevesiä tulisi käsitellä?

Jätevesiä voidaan käsitellä monin eri tavoin, kunhan ympäristöön pääsevä kuormitus pienenee. Kiinteistöstä ja asukkaista riippuen suunnittelija voi päätyä vanhan järjestelmän ajanmukaistamiseen, kokonaan uuteen järjestelmään tai eri menetelmien yhdistelmään:

 • Jäteveden määrää ja haitallisuutta voidaan vähentää kuivakäymäläratkaisulla.
 • Jätevedet tai osa niistä kuten vesikäymäläjätevedet voidaan kerätä umpisäiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie viemärilaitokselle.
 • Varsinaiset jätevesien käsittelyjärjestelmät voidaan jakaa tyypiltään kolmeen pääryhmään: maahanimeyttämöihin, maasuodattamoihin tai tehdasvalmisteisiin laitepuhdistamoihin.

Mistä saa tietoa erilaisista menetelmistä?

Kun uuden jätevesijärjestelmän hankkiminen tai vanhan kunnostaminen on ajankohtaista, vastuu tiedon hankkimisesta kannatta antaa asiantuntevalle suunnittelijalle, joka osaa tulkita tietoa suhteessa ko. kiinteistön olosuhteisiin. Tämä on tärkeää, koska olennaisen ja luotettavan tiedon erottaminen runsaasta tietomäärästä on vaikeaa.

Kiinteistön omistajat ja muut kiinnostuneet voivat tutustua aihepiiriin verkkopalveluissa, joissa on esitelty mm. lukuisia menetelmiä ja kaupallisia tuotteita.

Suomen ympäristökeskus SYKE ylläpitää asetuksen velvoittamana laajaa palvelua kiinteistön omistajille ja asiantuntijoille.

Haja-asutuksen jätevedet > Kiinteistön jätevesien käsittely (www.ymparisto.fi/hajajatevesi)

SYKE kokoaa asiantuntijoiden tueksi puhdistamosivustoon puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus-, seuranta- ja testituloksia kaikenlaisista kiinteistökohtaisista puhdistusmenetelmistä. Jos tutkimukset ovat riittävän laajoja, SYKE tekee niistä myös lyhyet tiivistelmät.

SYKEn puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä (www.ymparisto.fi/puhdistamosivusto)

Voinko luottaa siihen, että järjestelmä myös toimii riittävän tehokkaasti?

Jos ammattitaitoinen suunnittelija on valinnut menetelmän, joka on mitoitettu ja suunniteltu juuri sinun kiinteistöllesi, rakennettu oikein sekä sitä käytetään ja huolletaan asianmukaisesti, voit luottaa sen olevan riittävän tehokas.

Voinko itse ostaa kaupasta sopivan jätevesien käsittelyjärjestelmän?

Ei kannata. Jokainen kiinteistö on oma tapauksensa, ratkaisuvaihtoehtoja voi olla useita. Asiantuntevan suunnittelijan avulla voi säästää järjestelmän hankkimisessa ja huoltokuluissa huomattavasti. Jos epäilee vanhan jätevesijärjestelmän uusimisen tarpeellisuutta, kannattaa ensin pyytää neuvoja alueella toimivalta jätevesineuvojalta tai kunnasta.

Ennen hankintoja ja urakoitsijan kilpailuttamista on haettava kunnan rakennusvalvonnasta lupa järjestelmän toteuttamiselle.

Kiinteistöllä tapahtuva suunnittelu- ja rakentamistyö kuuluvat lisäksi kotitalousvähennyksen piiriin.

Asiantuntevan suunnittelija

Pätevällä suunnittelijalla on kokemusta nimenomaan haja-asutuksen vesihuollon suunnittelusta.

Kiinteistökohtaisen järjestelmän valinta tehdään maaston ominaisuuksien sekä syntyvän jäteveden laadun ja määrän pohjalta. Kuntakohtaiset määräykset voivat rajoittaa menetelmävalintoja. Jätevesijärjestelmän suunnittelu on vaativaa työtä, joka kannattaa jättää ammattilaiselle. Perusteellisen suunnittelun avulla valitaan kiinteistön tarpeisiin sopiva järjestelmä, vältytään virheinvestoinneilta ja säästetään rahaa sekä hankinta- että huoltokustannuksissa. Ammattilaissuunnittelija maksaa itsensä takaisin pitkäikäisenä järjestelmänä. Ennen jätevesijärjestelmän uudistamista on jokaisen kiinteistönomistajan kuitenkin hyvä tutustua eri menetelmiin, joissa pätevä laitetoimittajiin sitoutumaton suunnittelija pystyy auttamaan jörjestelmien ja laitteiden vertailussa.

Lähteet:
ympäristo.fi
vesiensuojelu.fi/jatevesi